Nižšie sú uvedené hlavné procesy, ktoré používame pre efektívne technické riešenia.
Vlastne vyvinuté aj licencované procesy a technológie sú implementované v nami dodávaných celkoch.

Úprava vôd

 • Lamelové sedimentačné systémy (štandardné a na mieru prispôsobené systémy)
 • Piesková filtrácia & filtrácia s aktívnym uhlím
 • Separácia častíc, fyzikálna úprava vôd & kalu
 • Chemické zrážanie a fyzikálna úprava
 • Opätovné využitie vody, kovu a chemikálií
 • Vákuové odparovacie systémy
 • Výmenníky iónov
 • Odsoľovacie závody s uplatňovaním rôznych systémov RO a iných druhov membránových filtračných systémov
 • Anaeróbna a aeróbna biologická úprava
 • Flotácia rozpusteným vzduchom
 • Úprava agresívnych kvapalín

Kompletná úprava vzduchu a plynu

 • Úprava vzduchu a plynu
 • Priemyselné odsávanie vzduchu
 • Odstraňovanie zápachov a filtrácia vzduchu a plynu
 • Ventilačné systémy

Spracovanie biologického odpadu a výroba bioplynu

 • Výroba bioplynu z organických odpadov
 • Čistenie bioplynu (výroba biometánu)
lamelové sedimentačné systémy
ventilačné systémy
membránové filtračné systémy-RO
úprava vzduchu
lamelové sedimentačné systémy
ventilačné systémy
lamelové separátory v čistiarni odpadových vôd
úprava vody a kalu